imprezy cykliczne:
Rajd Pożegnanie lata • Łobeski Maraton Kajakowy

AKTUALNOŚCI: rajdy, turnieje, wypady za miasto

 

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze
TKKF Błyskawica Łobez

 

sobota, 23 marzec 2019 r.

Porządek obrad walnego zebrania sprawozdawczego
Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Błyskawica” w Łobzie

Łobez, sobota 23 marca 2019 r., godz. 17:00, Łobeski Dom Kultury  

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie ważności zebrania (quorum).
 3. Wybór przewodniczącego obrad, sekretarza zebrania, komisji skrutacyjnej
  i komisji uchwał i wniosków.
 4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.
 5. Podziękowania za pracę i wspieranie działalności TKKF Błyskawica Łobez.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności TKKF Błyskawica Łobez za 2018 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego TKKF Błyskawica Łobez za 2018 r.
 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z badania działalności Zarządu.
 9. Głosowanie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań i udzielenia Zarządowi absolutorium.
 10. Przedstawienie programu działalności na 2019 r.
 11. Wystąpienia gości.
 12. Dyskusja - ocena działalności i osiągnięć Ogniska.
 13. Wystąpienie komisji uchwał i wniosków.
 14. Zatwierdzenie programu działalności na 2019 r.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

Prezes Zarządu
Adam Kogut

walne

 

-->